Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

7850 a74c 500

upknorth:

We don’t get homesick, we get campsick.


#getoutdoors #upknorth
Ideal off-road, rooftop setup. Stunning shot by @tifforelie (at Shiprock, New Mexico)

Reposted fromAmericanlover Americanlover viakonwalia konwalia
dessinemoilapaix
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka viasplitpersonality splitpersonality

March 27 2017

7666 3599

oil paint by Fabian Perez

dessinemoilapaix
0382 9d96 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakonwalia konwalia
5730 7b62 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viakonwalia konwalia

March 26 2017

dessinemoilapaix
7905 8f80
Reposted frommartynkowa martynkowa viakonwalia konwalia
dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
1196 e668
dessinemoilapaix
6860 8cab 500

empress-of-awesomeness:

Illustrated overview of The Exposition Universelle, Paris 1900

dessinemoilapaix

Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.

— Edward Stachura
Reposted fromlavelinier lavelinier
dessinemoilapaix
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viajasmine-girl jasmine-girl
dessinemoilapaix
Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek, które nas ranią i przeszywają (…) Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych, jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza wewnątrz nas.
— Kafka
dessinemoilapaix
9483 9d49 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajasmine-girl jasmine-girl
dessinemoilapaix

March 14 2017

9150 199b 500

Knaresborough, North Yokshire, England 

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl