Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
0357 1853
Reposted fromdreamlike dreamlike viamiimi miimi
dessinemoilapaix
W życiu może zdarzyć się wszystko, a zwłaszcza nic.
— Michel Houellebecq
Reposted fromBotwinka Botwinka viakomplikacja komplikacja
dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
Norway
Reposted fromlifeless lifeless viadivi divi
dessinemoilapaix
1680 2724
Reposted frommyrla myrla viascorpix scorpix
dessinemoilapaix
7816 456b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
dessinemoilapaix
1369 456a
dessinemoilapaix
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viablackheartgirl blackheartgirl
dessinemoilapaix
0900 48f2
Reposted fromnazarena nazarena viaayame ayame
dessinemoilapaix
0166 4224
Reposted fromskrzacik skrzacik vialove-winter love-winter

December 03 2017

dessinemoilapaix
6482 e5fa 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek via12czerwca 12czerwca
dessinemoilapaix
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viajustaperson justaperson
dessinemoilapaix
Życie to taniec. Nie przesiedź go pod ścianą.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaahora ahora
dessinemoilapaix
0634 bc0a 500
Reposted fromteijakool teijakool viaahora ahora
4392 2693 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialekkaprzesada lekkaprzesada
dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
To nie sztuka nie błądzić, sztuką jest porzucać złe drogi i wybierać nowe.
— Justyna Bigos – Dzieci z chmur. Opowieść o adopcji i macierzyństwie
Reposted frompuella13 puella13 vialekkaprzesada lekkaprzesada
dessinemoilapaix
Zwykle traktuję siebie zbyt pochlebnie albo mieszam z błotem. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 20 XII 1930)
dessinemoilapaix
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl