Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

dessinemoilapaix
5241 006b
Reposted fromEtnigos Etnigos viapimpmyheart pimpmyheart

May 22 2019

6450 c0f9 500
Reposted fromdivi divi viasucznik sucznik
dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
7037 1aab 500
Reposted fromprzegrany przegrany viagreywolf greywolf
dessinemoilapaix
7882 c64f 500
Reposted fromhormeza hormeza viakatastrofo katastrofo
dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
faroe fire
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamilky-mist milky-mist
dessinemoilapaix
2537 1a2a
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viayourhabit yourhabit
dessinemoilapaix
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamilky-mist milky-mist

May 21 2019

dessinemoilapaix
noszę futro z obaw i poczucia nicości
— happysad
Reposted frommefir mefir

May 16 2019

dessinemoilapaix
0481 7996 500
Reposted fromipo ipo viathehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma

May 15 2019

dessinemoilapaix
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
dessinemoilapaix
1003 8ea5
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viagreywolf greywolf
dessinemoilapaix
3626 00d8 500
takie Zośkowe <3
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo viaOnlyGreen OnlyGreen
dessinemoilapaix
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
dessinemoilapaix
0449 5686
Reposted fromEtnigos Etnigos viaOnlyBlue OnlyBlue
dessinemoilapaix
3125 b5a6
Reposted fromnapiechote napiechote viawiksz wiksz
dessinemoilapaix
Reposted frombluuu bluuu
dessinemoilapaix
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl