Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

dessinemoilapaix
5939 86ec 500
dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
Reposted frombluuu bluuu viakonwalia konwalia
dessinemoilapaix
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viapl pl

May 16 2017

dessinemoilapaix
8135 dfdb
Reposted fromcalifornia-love california-love viakonwalia konwalia

May 13 2017

dessinemoilapaix
4300 583e 500
Reposted fromidiod idiod viamagolek22 magolek22
dessinemoilapaix
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viamagolek22 magolek22
dessinemoilapaix
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viazoi zoi
dessinemoilapaix
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viazoi zoi
dessinemoilapaix
3080 a957
Reposted fromtrickster trickster viabrzask brzask
dessinemoilapaix
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viaamelinowa amelinowa

May 10 2017

dessinemoilapaix
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim
dessinemoilapaix

May 09 2017

0307 2efe 500

Karlovy Vary, Czech Republic (by Kuba Szymik)

dessinemoilapaix
5539 d78a 500
By L7m - in Vannes, France.
Reposted fromcorvax corvax viatobecontinued tobecontinued
dessinemoilapaix
7240 e2b7
Reposted fromtfu tfu viakoloryzacja koloryzacja
dessinemoilapaix
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl