Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2018

dessinemoilapaix
1731 cd7d
Reposted fromursa-major ursa-major
dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
9643 b83e
Reposted fromnoone97 noone97 viaiammistake iammistake
dessinemoilapaix
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viawiksz wiksz
dessinemoilapaix
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiksz wiksz
dessinemoilapaix
1351 800f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiksz wiksz
dessinemoilapaix
5658 e066
Reposted fromzungud zungud viawiksz wiksz
dessinemoilapaix
Reposted frombluuu bluuu viawiksz wiksz
dessinemoilapaix
4214 3fc1 500
Reposted frommrs-cold mrs-cold viawiksz wiksz

September 12 2018

dessinemoilapaix

September 11 2018

dessinemoilapaix
8288 24e8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaSkydelan Skydelan
dessinemoilapaix
Reposted fromFlau Flau viaSkydelan Skydelan
dessinemoilapaix
2934 ab89
Reposted fromaconcagua aconcagua viamglistyporanek mglistyporanek
dessinemoilapaix
8957 6e14
Reposted fromLarryGreenSky LarryGreenSky viacytaty cytaty
dessinemoilapaix
Pewnego dnia, w Petersburgu, w muzeum Anny Achmatowej zgromadzili się literaci, by powspominać Josifa Brodskiego. Przyjaciel poety, Tomas Venclova, opowiadał: "Josif powiedział mi, że jeśli po śmierci zjawi się na świecie, to pod postacią rudego kota...". Wtem na sali rozległo się głośne "miau" - wszedł rudy kocur. Literaci i ludzie kultury zamilkli. Po chwili rozległy się szepty: "nie do wiary", "kici, kici". Gość nawet nie miauknął.
— M. Nocuń, "Kocie słowa", Tygodnik Powszechny
Reposted fromciarka ciarka viacytaty cytaty

August 20 2018

2639 8e6c
Reposted frombrumous brumous viastrzepy strzepy
dessinemoilapaix
7945 7542 500
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viastrzepy strzepy
dessinemoilapaix
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
dessinemoilapaix
6216 a19f 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl