Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

dessinemoilapaix
4132 7253
Reposted fromkaiee kaiee viascorpix scorpix
dessinemoilapaix
7933 c2ae 500
Reposted fromhagis hagis viakreska-groteska kreska-groteska
dessinemoilapaix
9705 a506
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeginagain beginagain
dessinemoilapaix
6918 395d
Reposted frombanitka banitka viaszydera szydera
dessinemoilapaix
7466 4830
Reposted frombialetulipany bialetulipany viaszydera szydera
dessinemoilapaix
8025 3e59
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaciarka ciarka
dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
1627 88c4 500
Reposted frommoai moai viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
dessinemoilapaix
9267 74bd 500
PAMIĘTAM I SZANUJE .
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty

July 31 2017

dessinemoilapaix
Analizowanie [...] zabrało mi połowę nocy. Wnioski? Owszem, są wnioski. Jestem idiotką. To jest wniosek główny.
— "Jezioro osobliwości"
dessinemoilapaix

July 30 2017

dessinemoilapaix

July 29 2017

dessinemoilapaix
3632 dbce 500

July 28 2017

dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
6089 fce4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
dessinemoilapaix
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty

July 19 2017

3323 5bc0 500
dessinemoilapaix
2786 1092
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl