Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

dessinemoilapaix
Był jeszcze zbyt młody, aby wiedzieć, że pamięć serca unicestwia złe wspomnienia, wyolbrzymiając dobre, i że dzięki temu mechanizmowi udaje nam się znosić ciężar przeszłości
— Gabriel García Márquez – Miłość w czasach zarazy
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

September 06 2017

dessinemoilapaix
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
dessinemoilapaix
0968 a8ee
Reposted frompotatos potatos viapl pl

September 03 2017

dessinemoilapaix
4936 196e 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaBalladyna Balladyna
dessinemoilapaix
Chciałem rozpłakać się na głos, ale nie mogłem. Byłem już na to za stary. Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami, "Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland"
Reposted fromjaskier jaskier viaBalladyna Balladyna
dessinemoilapaix
9415 7175 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaciarka ciarka
dessinemoilapaix
3898 ded0
Reposted fromzuzannag zuzannag viamaua maua

September 02 2017

dessinemoilapaix
Reposted fromFienrira Fienrira viarurky rurky
1373 0039 500

ghostlywatcher:

Antwerp Central Station. Belgium

dessinemoilapaix
dessinemoilapaix
Każda zupa kiedyś się kończy.
Ile się zmieniło od pierwszego reposta?
— "chce ułożyć sobie życie" nadal aktualne
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
dessinemoilapaix
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji –powstrzymuje Cię brak pewności siebie.
— Brian Tracy
Reposted frombemotivated bemotivated viaBalladyna Balladyna
dessinemoilapaix
4872 a3c6
dessinemoilapaix
6316 fc2e 500

moonandtrees:

Pumpkin ‘pie’ / Souvlaki for the Soul

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaoutline outline
dessinemoilapaix
2681 acf8
Reposted fromlove-autumn love-autumn viagruetze gruetze
dessinemoilapaix
9387 45ca 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viagruetze gruetze
dessinemoilapaix
Jest tylko jeden rodzaj szczęścia, ale rodzajów nieszczęść jest tyle, ile jest nieszczęśliwych ludzi.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
0638 9406 500

breathtakingdestinations:

Bruges - Belgium (by Sergii Gulenok

September 01 2017

dessinemoilapaix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl